GDPR


English below

Dataskyddsförklaring för vår webbplats och användning av Google Analytics

Vi på Historicalsites värnar om din integritet och vill härmed informera dig om vår hantering av personuppgifter på vår webbplats i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR (General Data Protection Regulation). Vår webbplats samlar in och behandlar endast nödvändiga data för att förbättra din användarupplevelse och analysera webbplatsens prestanda med hjälp av Google Analytics. Nedan följer en detaljerad beskrivning av vår dataskyddspolicy.

1. Information vi samlar in och hur vi använder den:

Google Analytics: Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (Google), för att samla in anonym information om hur besökare använder vår webbplats. Detta inkluderar statistik som besökta sidor, tid spenderad på webbplatsen och geografisk plats. Google Analytics använder cookies för att samla in denna information. Vi använder dessa insikter för att förbättra vår webbplats och dess innehåll för att bättre kunna anpassa den till våra besökares behov.

2. Cookies och spårning:

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse och för att samla in anonym statistik genom Google Analytics. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Du kan när som helst hantera och ta bort cookies från din webbläsare enligt dina egna inställningar. Observera att om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungera korrekt.

3. Delning av data:

Vi delar inte din personliga information med tredje parter för marknadsföringsändamål eller andra ändamål som inte är relaterade till vår verksamhet. Vi behandlar endast data som är nödvändig för att förbättra din webbupplevelse och för att samla in statistik om webbplatsens användning.

4. Dataskyddsrättigheter:

Enligt GDPR har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig, rätt att rätta eventuella felaktiga uppgifter, rätt att begära radering av dina uppgifter och rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har andra frågor om vår dataskyddspolicy, vänligen kontakta oss via blondie98@telia.com<.

5. Ändringar i dataskyddspolicyn:

Denna dataskyddspolicy kan komma att ändras eller uppdateras över tid. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida, och vi uppmanar dig att regelbundet granska vår dataskyddspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy. Vi strävar alltid efter att säkerställa att din integritet och personuppgifter hanteras med största möjliga omsorg och säkerhet.

Senast uppdaterad: [Datum för senaste uppdatering]

Kontaktinformation:

Om du har några frågor eller funderingar om vår dataskyddspolicy eller vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Tomas Karlsson, Karlstad
E-post: blondie98@telia.com
Telefon: 070-001 63 32


Data Protection Declaration for Our Website and Use of Google Analytics

At Historicalsites, we care about your privacy and would like to inform you about how we handle personal data on our website in accordance with the EU's General Data Protection Regulation (GDPR). Our website collects and processes only necessary data to enhance your user experience and analyze website performance using Google Analytics. Below is a detailed description of our data protection policy.

1. Information We Collect and How We Use It:

Google Analytics: We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (Google), to gather anonymous information about how visitors use our website. This includes statistics such as visited pages, time spent on the website, and geographical location. Google Analytics uses cookies to collect this information. We use these insights to improve our website and its content to better tailor it to our visitors' needs.

2. Cookies and Tracking:

We use cookies to enhance your web experience and collect anonymous statistics through Google Analytics. Cookies are small text files stored on your computer when you visit our website. You can manage and delete cookies from your browser settings at any time. Please note that disabling cookies may affect the proper functioning of some features on our website.

3. Data Sharing:

We do not share your personal information with third parties for marketing purposes or purposes unrelated to our business. We only process data necessary to enhance your web experience and collect statistics about website usage.

4. Data Protection Rights:

Under GDPR, you have certain rights regarding your personal data. You have the right to request access to the personal data we hold about you, the right to correct any inaccurate information, the right to request the deletion of your data, and the right to object to the processing of your data. If you wish to exercise any of these rights or have other questions about our data protection policy, please contact us at blondie98@telia.com.

5. Changes to the Data Protection Policy:

This data protection policy may be amended or updated over time. All changes will be posted on this page, and we encourage you to regularly review our data protection policy to stay informed of any changes. By using our website, you consent to our processing of your personal data in accordance with this data protection policy. We always strive to ensure that your privacy and personal data are handled with the utmost care and security.

Last Updated: [Date of Last Update]

Contact Information:

If you have any questions or concerns about our data protection policy or our handling of personal data, please contact us using the following contact information:

Tomas Karlsson, Karlstad
Email: ww2@historicalsites.se
Phone: 070-001 63 32